ประธานกรรมการ


เบอร์ 1
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
สหกรณ์ออมทรัพย์วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและ
โรงเรียนเสนาธิการทหาร
จำกัด
เบอร์ 2
พันตำรวจเอก นายแพทย์ ดนุกฤต กลัมพากร
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัดกรรมการดำเนินการ

เบอร์ 1
นายเอนก นาคดิลก
สอ.โรงพยาบาลประสาท จก.


เบอร์ 2
นายยรรยง ศรีตะวัน
สอ.สาธารณสุขสุโขทัย จก.

เบอร์ 3
นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่
สอ.
สื่อสารทหาร จก.

เบอร์ 4
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
สอ.ข้าราชการสานักงาน-
อัยการสูงสุด จก.

เบอร์ 5
ดร.เสกสรรค์ ทองศรี
สอ.ครูพิษณุโลก จก.

เบอร์ 6
ดร.ธานี ก่อบุญ
สอ.สาธารณสุขสกลนคร
จก.

เบอร์ 7
ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี จก.

เบอร์ 8
นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์
สอ.เสมาธรรมจักรอุดรธานี จก.

เบอร์ 9
นายณฐกร แก้วดี
สอ.ธุรกิจก๊าซ ปตท. จก.

เบอร์ 10
ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา
สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จก.

เบอร์ 11
นายปรีชา ดุลยการัณย์
สอ.ครูสตูล
จก.

เบอร์ 12
นายเสนอ วิสุทธนะ
สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการ-
ไฟฟ้านครหลวง
จก.

เบอร์ 13
นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จก.

 

เบอร์ 14
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
สอ.ข้าราชการหน่วยบัญชาการ-
รักษาดินแดน
จก.

เบอร์ 15
นายธนู โพธิ์ทอง
สอ.โอเชียนกลาส
จก.

เบอร์ 16
นายจรูญ แสนพันตรี
สอ.ครูกระบี่
จก.

เบอร์ 17
นายขจิต หมู่ดี
สอ.สาธารณสุขปทุมธานี จก.

เบอร์ 18
ดร.พีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร
สอ.สามัญศึกษาเพชรบูรณ์
จก.

เบอร์ 19
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
สอ.สหภาพแรงงานแพน-
เอเชีย เปเปอร์ไทย
จก.

เบอร์ 20
พล.ต.ต.สุทิพย์ ผลิตกุศลธัช
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดเลย
จก.

เบอร์ 21
นายชัยรัตน์ ปันนวน
สอ.โรงพยาบาลหัวเฉียว จก.

เบอร์ 22
นายวาสนา ไชยศึก
สอ.ครูขอนแก่น
จก.

เบอร์ 23
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
สอ.นวมินทร์
จก.

เบอร์ 24
พ.ต.ท.ศุภมงคล ถนอมนิ่ม
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดตราด
จก.

เบอร์ 25
นายธนะ บารุงแสง
สอ.กรมบัญชีกลาง จก.

   ผู้ตรวจสอบกิจการ

เบอร์ 1
นายเกรียงไกร สุราอามาตย์

เบอร์ 2
นางปทิตตา บุญสกุลรัตตนะ

เบอร์ 3
นางสุนารี มีทรัพย์

เบอร์ 4
นายเจิด จันทโรทัย

เบอร์ 5
นายอุทัย ศรีเทพ

เบอร์ 6
ดร.วันทนา บ่อโพธิ์

เบอร์ 7
นายแพทย์ วิษณุกร อ่อนประสงค์

เบอร์ 8
นายทวีศิลป์ ม่วงถึก

 
  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM