ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ


ประธานกรรมการ

เบอร์ 1
พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล
สอ.ตำรวจแห่งชาติ จก.

เบอร์ 2
นายทวีศักดิ์ สังวัง
สอ.ครูศรีสะเกษ จก.


กรรมการดำเนินการในเขตพื้นที่

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

เบอร์ 1
นายไพบูลย์ แก้วเพทาย
สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟ้านครหลวง จก.

เบอร์ 2
รศ.ทพ. สุรินทร์ สูอำพัน
สอ.โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทย์ศาสตร์มหิดล จก.

เบอร์ 1
นายชาลี บุญเรือง
สอ.การสื่อสารแห่ง
ประเทศไทย จก.

เบอร์ 2
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์
ดีปัญญา
สอ.พระจอมเกล้า
ลาดกระบัง จก.

เบอร์ 3
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
สอ.มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จก.

เขตพื้นที่ภาคเหนือ เขตพื้นที่ภาคใต้ เขตพื้นที่ภาคตะวันออก

เบอร์ 1
นายสุรพล กมุทชาติ
สอ.ครูนครสวรรค์ จก.

เบอร์ 1
นายโชคดี คลังจันทร์
สอ.ครูยะลา จก.

เบอร์ 1
นายธงชัย วิทยานุกรณ์
สอ.สหยูเนี่ยน
เขตบางปะกง จก.

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตพื้นที่ภาคกลาง

เบอร์ 1
ดร.กมล ศรีล้อม
สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จก.

เบอร์ 2
นพ.วิษณุกร อ่อนประสงค์
สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จก.

เบอร์ 1
ผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม
สอ.ครูลพบุรี จก.

เบอร์ 2
นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
สอ.สหภาพแรงงานไทยคูราโบ จก.

เขตพื้นที่ภาคตะวันตก

เบอร์ 1
นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา
สอ.สาธารณสุข
สมุทรสงคราม จก.

เบอร์ 2
นายโกวิท เกตุงาม
สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จก.


กรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่

เบอร์ 1
ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.

เบอร์ 2
นายธีรชาติ มีมั่งคั่ง
สอ.เจ้าหน้าที่องค์การค้า
ของคุรุสภา จก.

เบอร์ 3
นายเอนก นาคดิลก
สอ.โรงพยาบาลประสาท จก.ผู้ตรวจสอบกิจการ

เบอร์ 1
นางสุนารี มีทรัพย์

เบอร์ 2
นายทวีศิลป์ ม่วงถึก

เบอร์ 3
นางสาววันทนา บ่อโพธิ์

เบอร์ 4
นาวาตรี ชัชกิจ ไทยลี่

เบอร์ 5
นายประกิต ประทุมกาญจน์

เบอร์ 6
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์

เบอร์ 7
นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม

เบอร์ 8
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

 
  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM