ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

 

กรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่

เบอร์ 1
ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ชสอ. ข้อ 39(8)
ดำรงตำแหน่งหน้าที่ประจำในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์สมาชิก

 

เบอร์ 2
นายพิทยา ทิพยโสตถิ
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.

 

เบอร์ 3
พลเอก จำนงค์ จันพร
สอ.กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 102 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จก.

 

เบอร์ 4
นายนพดล อินปา
สอ.ครูลำปาง จก.

 

เบอร์ 5
ดาบตำรวจ เดชาวัตร อุ่นสอน
สอ.ตำรวจภูเก็ต จก.

 

เบอร์ 6
นายวิทยา ประเทศ
สอ.กรมอนามัย จก.

 

เบอร์ 7
นายกิตติ์ เกิดโสภา
สอ.สยามนิสสัน จก.

 

เบอร์ 8
นายธงชัย พุทธมอญ
สอ.ครูร้อยเอ็ด จก.

 

เบอร์ 9
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
สอ.กรมปศุสัตว์ จก.

 

เบอร์ 10
นายสามัคคี เดชกล้า
สอ.สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จก.

 

เบอร์ 11
นายชัยยุทธ์ มาศสุพงศ์
สอ.ครูนครศรีธรรมราช จก.

 

เบอร์ 12
นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.

 

เบอร์ 13
นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
สอ.ครูสระบุรี จก.

 

เบอร์ 14
นาวาเอก ธิติ นาวานุเคราะห์
สอ.กรมอู่ทหารเรือ จก.

 

เบอร์ 15
นายชวลิต ขาวปลอด
สอ.ผู้ปฏิบัติงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จก.

 

เบอร์ 16
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
สอ.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จก.

 

เบอร์ 17
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จก.

 

 

 

  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM