ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้รับสมัครรับเลือกตั้ง ประธานกรรมการ (ฉบับที่ 2)
ผู้สมัครตำแหน่ง: ประธานกรรมการ [รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
สอ.วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จก.

• เบอร์ 2 •
นายสรยุทธ หอมสุคนธ์
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย จก.

• เบอร์ 3 •
ดร.มะณู บุญศรีมณีชัย
สอ.สาธารณสุขหนองคาย จก.

 

ผู้สมัครตำแหน่ง: กรรมการดำเนินการ
เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นางสาวอรุณี วงศ์ราเชน
สอ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จก.

• เบอร์ 2 •
พล.ต.ท.วรวิทย์ ลิปิพันธ์
สอ.ตำรวจแห่งชาติ จก.

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นายชำนาญ อมตเวทย์
สอ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จก.

• เบอร์ 2 •
นางสาววันทนา บ่อโพธิ์
สอ.บริษัท ทีโอที จก.

เขตพื้นที่ภาคเหนือ
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นายทวิช ศรีสวัสดิ์
สอ.ครูพิจิตร จก.

• เบอร์ 2 •
นายชัยนาม นันทภาณุวัฒน์
สอ.ครูอุตรดิตถ์ จก.

เขตพื้นที่ภาคใต้
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
ร.ต.อ.สุชาติ บัวกิ่ง
สอ.ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จก.

• เบอร์ 2 •
ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง
สอ.ตำรวจสุราษฎร์ธานี จก.

เขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นายสามัคคี เดชกล้า
สอ.สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย จก.

• เบอร์ 2 •
ดร.ธานี ก่อบุญ
สอ.สาธารณสุขสกลนคร จก.

เขตพื้นที่ภาคกลาง
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นายสุรศักดิ์ วาดเขียน
สอ.ครูสระบุรี จก.

• เบอร์ 2 •
นายเอนก ล่วงลือ
สอ.ครูนนทบุรี จก.

เขตพื้นที่ภาคตะวันออก
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นายพรศักดิ์ คุณวุฒิมโนธรรม
สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.

• เบอร์ 2 •
นายประกิต ประทุมกาญจน์
สอ.ธนบุรีประกอบรถยนต์ จก.

เขตพื้นที่ภาคตะวันตก
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นายโกวิท เกตุงาม
สอ.ครูประจวบคีรีขันธ์ จก.

• เบอร์ 2 •
นายนรงค์ บัวชุม
สอ.ครูราชบุรี จก.

กรรมการดำเนินการนอกเขตพื้นที่
[รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์
สอ.สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จก.

• เบอร์ 2 •
รศ. ทันตแทพย์ สุรินทร์ สูอำพัน
สอ.โรงพยาบาลทันตกรรม
คณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จก.

 

ผู้สมัครตำแหน่ง: ผู้ตรวจสอบกิจการ [รายละเอียดผู้สมัคร ]

• เบอร์ 1 •
รองศาสตราจารย์ วิศิษฐ์ศักดิ์ แป้นสัมฤทธิ์

 

• เบอร์ 2 •
ดร.ศศิมาศ พรรณรัตน์

 

• เบอร์ 3 •
ร.ต.อ.ไพรสณฑ์ พันธ์พรหม

 

• เบอร์ 4 •
นายธวัช จิตรชอบค้า

 

• เบอร์ 5 •
นางสุนารี มีทรัพย์

 

• เบอร์ 6 •
นายพิมพ์ลักษณ์ อยู่วัฒนา

 

 

  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM