ประกาศ ชสอ. เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ new

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ นอกเขตพื้นที่ [รายละเอียดผู้สมัคร ]

• หมายเลข 1 •
นายเสนอ วิสุทธนะ

สอ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จก.

 

• หมายเลข 2 •
นายสงบ จินะแปง

สอ. ครูน่าน จก.

 

• หมายเลข 3 •
นายบุญธรรม เดชบุญ

สอ. ครูนครราชสีมา จก.

 

• หมายเลข 4 •
นายวิทยา ประเทศ

สอ. กรมอนามัย จก.

 

• หมายเลข 5 •
นายสมยศ เสาวคนธ์

สอ. ครูนราธิวาส จก.

 

• หมายเลข 6 •
นายธงชัย วิทยานุกรณ์

สอ. สหยูเนี่ยน เขตบางปะกง จก.

 

• หมายเลข 7 •
นายเทิม มิตรจิต

สอ. ครูเพชรบุรี จก.

 

• หมายเลข 8 •
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา

สอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จก.

 

• หมายเลข 9 •
พันจ่าเอก ณฐกร แก้วดี

สอ. ธุรกิจก๊าซ ปตท. จก.

 

• หมายเลข 10 •
นายอารมย์ กัณหา

สอ. กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จก.

 

• หมายเลข 11 •
นางสาวสมหมาย สราญจิตร์

สอ. สหภาพแรงงาน ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จก.

 

• หมายเลข 12 •
นายณัฐวุฒิ ไชยชูลี

สอ. นครหาดใหญ่ จก.

 

• หมายเลข 13 •
นายสมคิด ปัญญาแก้ว

สอ. ครูลำพูน จก.

 

• หมายเลข 14 •
นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

สอ. กรมปศุสัตว์ จก.

 

• หมายเลข 15 •
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรินทร์ สูอำพัน

สอ. โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จก.

 

• หมายเลข 16 •
นางสาววันทนา บ่อโพธิ์

สอ. บริษัท ทีโอที จก.

 

• หมายเลข 17 •
พันตำรวจเอก เศกสรรค์ บัวเรือง

สอ. ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จก.

 

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 [รายละเอียดผู้สมัคร ]

• หมายเลข 1 •
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม

สอ. ข้าราชการสำนักงานอัยการสูงสุด จก.

 

• หมายเลข 2 •
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชัยรักษ์ ดีปัญญา

สอ. พระจอมเกล้าลาดกระบัง จก.

 

 

  
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM