TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1720172017201720
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100046831000468310004683100046831000468310004683100046831000468
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสอบราคาบริษัทประกันชีวิตเพื่อจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มและประกันสุขภาพกลุ่ม
รายละเอียด :
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะจ้างสอบราคาบริษัทประกันชีวิตเพื่อจัดทำประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม และประกันสุขภาพกลุ่ม (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
        โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ฝ่ายสำนักงาน แผนกสารบรรณและพัสดุ ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 เวลา 9.00 - 15.30 น. เว้นวันหยุดทำการของ ชสอ.

สอบถามรายละเอียดได้ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 08 ส.ค. 2560
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM