TH | EN

     

   















 
 
 




ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1578157815781578
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100032631000326310003263100032631000326310003263100032631000326
 
หัวข้อเรื่อง : ประกาศ ชสอ. ประกวดราคาจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
รายละเอียด :
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์จะจ้างบริษัททัวร์จัดทัศนศึกษาที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (รายละเอียดแนบท้ายประกาศ)

        โดยสามารถยื่นซองเสนอราคาได้ ตั้งแต่วันที่ 3-9 สิงหาคม 2559 ระหว่างเวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานชุมนมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี สอบถามรายละเอียดที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 114-117 โทรสาร 0 2496 1177
ไฟล์เอกสาร :
วันที่ประกาศ : 03 ส.ค. 2559
ผู้ประกาศ : FSCT

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM