TH | EN

     

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1060110601106011060110601
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3366089333660893336608933366089333660893336608933366089333660893

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> รู้จัก FSCT  -> ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ ->ฝ่ายจัดการ

ผู้บริหารและฝ่ายจัดการ - > คณะกรรมการดำเนินการ   ที่ปรึกษา    ผู้ตรวจสอบกิจการ   ผู้สอบบัญชี  ฝ่ายจัดการ

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด


ฝ่ายจัดการ

ฝ่ายเงินทุน ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายบริหารเงิน ฝ่ายธุรกิจเสริม ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
สำนักผู้บริหาร ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายวางแผนและวิจัย ฝ่ายสื่อสารองค์การ  
ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
 
 

 

 

 

 

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM