TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
683683683
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3523515235235152352351523523515235235152352351523523515235235152

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าหลัก -> บริการของ FSCT -> บริการเงินกู้
 
 
 


บริการเงินกู้สำหรับสหกรณ์สมาชิก
เป็นหนึ่งในบริการที่จัดให้มีขึ้นตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนทางด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกในการรักษาสภาพคล่องและเป็นทุนหมุนเวียนให้กู้ยืมแก่สมาชิกสหกรณ์บริการเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิก ประการสำคัญคือ อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและเป็นธรรม

 
 
 


   
 
สหกรณ์ที่ใช้บริการเงินกู้กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปลายปีมีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่ทำธุรกิจกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สนใจใช้บริการเงินกู้และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ซึ่งยินดีและพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่สหกรณ์ในทุก ๆ ด้าน
 
             


เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 1

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ.

โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.

โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์

      --------------------------------------------

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก

โครงการเงินกู้ระยะสั้นเพื่อรักษาสภาพคล่อง

เงินกู้โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ (เฉพาะสหกรณ์สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน) ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
  เงินกู้ระยะยาวโครงการพิเศษ 1 - - - 3.95
ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป
 
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกของ ชสอ. - - - 3.80
ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
         
  เงินกู้ระยะยาว 4.70 ไม่มี 4.38 4.25
  เงินกู้ระยะปานกลาง 4.60 ไม่มี 4.12 4.00
  เงินกู้ระยะสั้น 4.15 ไม่มี 3.87 3.75
  เงินกู้พิเศษเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น
   (ปิดบริการ)
4.30 ไม่มี 4.38 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ์
   (ปิดบริการ)
4.20 ไม่มี 4.12 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษ2 เพื่อการบริหารสหกรณ์    (ปิดบริการ) 3.90 ไม่มี 4.12 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเป็นทุนหมุนเวียนระยะสั้น   (ปิดบริการ) 3.80 ไม่มี 3.87 ไม่มี
  เงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนดำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
   (ปิดบริการ)
ไม่มี 3.59 ไม่มี 3.75
  เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ไม่มี 3.59 ไม่มี คงเดิม 3.59
  เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
   (ปิดบริการ)
3.75 ไม่มี คงเดิม 3.75 ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่  (ปิดบริการ) 3.70 3.59 4.12 4.00
  โครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ 3.80 3.69 4.12 4.00
  โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ไม่มี 3.59 ไม่มี คงเดิม 3.59
  เงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก 3.90 ไม่มี 4.00 ไม่มี
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78 4.38 4.25
ตั้งแต่ 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

 ประเภทเงินกู้ อัตราเดิม อัตราใหม่
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
มี
เฉลี่ยคืน
ไม่มี
เฉลี่ยคืน
  โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น
   (ปิดบริการ)
ไม่มี 4.20 ไม่มี คงเดิม 4.20
ไม่มี 4.35 ไม่มี คงเดิม 4.35
ไม่มี 4.50 ไม่มี คงเดิม 4.50
   *อัตราดอกเบี้ยผันแปรตามอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ตั้งแต่ 30 เมษายน 2561 เป็นต้นไป


คำขอกู้เงิน (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. 1ชุด สหกรณ์เก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)

รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์ (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. 1ชุด สหกรณ์เก็บเป็นหลักฐาน 1 ชุด)

บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์ (จัดพิมพ์ 1 ชุด ส่งให้ ชสอ.) ชสอ. จะถ่ายเอกสารให้ท่าน

    1 ชุด ภายหลัง

สัญญาค้ำประกันเงินกู้ (จัดพิมพ์ 2 ชุด ส่งให้ ชสอ. ทั้ง 2ชุดพร้อมแนบสำเนาบัตรและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันคนละ 1 ชุดโดยรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองและ ชสอ.จะส่งคืนสหกรณ์ภายหลัง 1 ชุด)


ตัวอย่าง : คำขอกู้เงิน

ตัวอย่าง : รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการสหกรณ์

ตัวอย่าง : บัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนสหกรณ์

ตัวอย่าง : สัญญาค้ำประกันเงินกู้

 

แบบกรอกข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการวิเคราะห์

แบบกรอกข้อมูลสรุปหนี้สินจากการกู้ยืม

 

หมายเหตุ

อัพเดทโปรแกรม Adobe Acrobat Reader DC สำหรับการใช้งาน

ท่านสามารถโหลดโปรแกรมได้ที่นี่ -->

>> ดาวน์โหลด Font ภาษาไทย <<


หากมีปัญหา ไม่สามารถพิมพ์ภาษาไทยได้ สามารถดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งภาษาไทยก่อน >>ดาวน์โหลดภาษาไทยฝ่ายสินเชื่อ
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212-216
โทรสาร. 0 2496 1177, 0 2496 1188

 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM