TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรม "การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์" ครั้งที่ 2 ปี 2559 (ภาพบรรยากาศ และดาวน์โหลดเอกสาร)
         
           ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ในฐานะที่เป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ มีภารกิจในการเป็นศูนย์กลางด้านการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนสหกรณ์ให้มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรต่อสังคมด้วยวิธีสหกรณ์ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์ ตามหลักการสหกรณ์ว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความเข้มแข็งและมีเสถียรภาพทางการเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงได้พัฒนาเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคง  (Prudential Standard) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ้างอิงเทียบเคียงสู่การปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการด้านการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

             ในการนี้ ชสอ. จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัญของเกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์

            เนื่องจากมีสหกรณ์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมมากกว่าจำนวน 50 สหกรณ์  ชสอ. จึงได้กำหนดจัดการฝึกอบรม เรื่อง “การประเมินสหกรณ์โดยใช้เกณฑ์กำกับดูแลความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์” เพิ่มเติมจำนวน 1 รุ่น ในวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ.
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 11 พ.ย. 2559
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM