TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4625846258462584625846258
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074039350740393507403935074039350740393507403935074039350740393

แจ้งเลื่อนวันสัมมนา โครงการ ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
[เอกสารแนบ]
    ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ  ที่มีสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศกว่า 1,076 สหกรณ์ มีภารกิจหลัก คือ การให้บริการสหกรณ์สมาชิก ทั้งทางด้านการเงิน การศึกษา การพัฒนาระบบและเทคโนโลยี รวมถึงการเป็นตัวแทนรักษาผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์  โดย ชสอ. ได้วางระบบเครือข่ายชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภาค เพื่อให้ชมรมสหกรณ์ออม-ทรัพย์ได้มีบทบาทสำคัญ ในการช่วยเหลือดำเนินภารกิจดังกล่าว ชสอ. จึงได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับทราบถึงภารกิจของ ชสอ. ความรู้ทางวิชาการ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ”เกราะป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์” รวมทั้งจะได้รับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้บริการด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงบริการให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้มากที่สุด

      ชสอ. จึงขอเรียนเชิญประธานกรรมการ หรือผู้ที่ท่านมอบหมาย  เข้าร่วมสัมมนา  ในวันเสาร์ ที่ 18 มีนาคม 2560  ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และส่งใบแจ้งความจำนงเข้าสัมมนาที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ ไปยังชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก่อนวันที่ 3 มีนาคม 2560  ตามรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 319 และ 320
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
วันที่เขียนข่าว : 19 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM