TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สาขาวิชาเศรฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปี 2560
         
           ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดรับสมัครบุตรสมาชิก หรือบุคลากรสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และเครดตยูเนี่ยน ที่เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หลักสูตร 4 ปี ระบบรับตรง : แบบคัดเลือก(ไม่มีการสอบ) ตามความต้องการของคณะเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

             ผู้สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต www.education.mju.ac.th เท่านั้น ในวันที่ 16 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2560 และสั่งพิมพ์ใบสมัครและเอกสารประกอบ จัดส่งทางไปรษณีย์หรือ ด้วยตนเองในวันที่ 16 มกราคม - 3 มีนาคม 2560 เท่านั้น และทางมหาวิทบาลัยจะประกาศผลการคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์เท่านั้น ในวันที่ 27 มีนาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ 0 5387 5267 - 70
โทรสาร 0 5387 5252
 
วันที่เขียนข่าว : 30 ม.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1485760702doc201701301414.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM