TH | EN

     

 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ” ครั้งที่ 5 และ 6
         
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) ”

      ครั้งที่ 5  วันที่ 26-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
      ครั้งที่ 6  วันที่ 2-4 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมเมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

        โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์แต่ละประเภท  ระบบบัญชี  ระบบควบคุมภายใน ระเบียบ และคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์  และเทคนิคการตรวจสอบกิจการด้านต่างๆ และฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่าง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป  
            ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่กำหนด
         ทั้งนี้  ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ.
โทรศัพท์  0 2496 1199 ต่อ 308,309 และ311 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 03 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1488526509doc20170300314032.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM