TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5404540454045404
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755241657552416575524165755241657552416575524165755241657552416

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก
[เอกสารแนบ]
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ออมทรัพย์ประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือในด้านเงินทุนแก่สหกรณ์ขนาดเล็กให้มีเงินทุนหมุนเวียนนำไปใช้ในการดำเนินกิจการสหกรณ์ให้มีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไป จึงได้จัดให้มี "โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็ก" เพิ่มอีกโครงการหนึ่ง
      ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกขนาดเล็กที่มีความประสงค์ใช้เงิน กรุณาติดต่อขอกู้เงินโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อพัฒนาละส่งเสริมสหกรณ์ขนาดเล็กได้ โดย ชสอ. กำหนดวงเงินกู้รวมตามโครงการไว้ 1,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. โทร. 0-2496-1199 ต่อ 212-216, 223, 226 และ 227
วันที่เขียนข่าว : 10 มี.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM