TH | EN

     

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
153153153
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3056298630562986305629863056298630562986305629863056298630562986
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ปิดรับผู้แทน สอ. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 29 พ.ค.60 และเอกสารประกอบการสัมมนา
         
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง "เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัย์ ของ ชสอ." ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบแนวคิดและสาระสำคัยของเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์
       ดังนั้น ชสอ. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนสหกรณ์และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง รวม 2 คน เข้าร่วมสัมมนาดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถแจ้งความจำนงลงในใบตอบรับ (ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ) และส่งมายังฝ่ายวางแผน ชสอ. ทางโทรสาร ภายในวันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2560
      ทั้งนี้ ชสอ. จึงขอ  ปิดรับผู้แทน สอ. เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในวันที่ 29 พ.ค. 60
      โดยผู้ที่สนใจแต่ส่งรายชื่อเพื่อเข้าร่วมการสัมมนาฯ ไม่ทัน สามารถดูภาพบรรยากาศย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้ที่
 
 
  เกณฑ์มาตรฐานบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวางแผน ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 303-307
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 08 พ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1494225152fsct42-2560.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM