TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
610610610
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122056831220568312205683122056831220568312205683122056831220568
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560
         
       ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ  จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ                  
     สำหรับในปี 2560  ชสอ. ได้จัดสรรทุนสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้จำนวนเงิน 840,000 บาท  และคณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุนจำนวน 69 โครงการ ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
 
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1494563111doc201705121125.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM