TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
590590590
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122054831220548312205483122054831220548312205483122054831220548
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
มอบหมายกรรมการดำเนินการทำหน้าที่เลขานุการ
         
     อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ข้อ 45(7) และมติคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 ครั้งที่ 19 (วาระพิเศษ) วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 จึงมอบหมาย นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์ กรรมการดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ทำหน้าที่เลขานุการ
           ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2560 เป็นต้นไป แต่ไม่เกินวาระการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
 
วันที่เขียนข่าว : 18 พ.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM