TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1561156115611561
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3100030931000309310003093100030931000309310003093100030931000309
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี
         
       ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  - 22 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่งเป็นองค์รวม เพื่อนำประโยชน์สู่สมาชิก และมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์สู่ความสำเร็จตามอัตลักษณ์ของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของสหกรณ์
     ชสอ. จึงขอเรียนเชิญสหกรณ์ออมทรัพย์ส่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ หรือผู้ช่วยผู้จัดการ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัคร(ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560
    ทั้งนี้ ชสอ. จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ ภายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมจะต้องชำระค่าลงทะเบียน 37,000 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารโครงการและค่าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560

 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อคุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308
 
วันที่เขียนข่าว : 05 มิ.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1496649711document201706061500.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM