TH | EN

     

    
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
735735735
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3122069331220693312206933122069331220693312206933122069331220693
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ชสอ. แจ้งขยายจำกัดวงเงินกู้รวมตามโครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์ และขยายระยะเวลาแจกโปรโมชั่นทัศนศึกษา
         
         ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ได้เปิดบริการโครงการเงินกู้พิเศษเอนกประสงค์โดยกำหนดวงเงินกู้รวมตามโครงการ ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ขณะนี้มีสหกรณ์สมาชิกใช้บริการครบวงเงินกู้รวมตามโครงการแล้ว และยังคงมีความต้องการกู้ยืมเพิ่มจากสหกรณ์สมาชิกรายอื่นอีกนั้น
    ชสอ.พิจารณาแล้วจึงได้อนุมัติขยายวงเงินกู้รวมตามโครงการดังกล่าวอีกจำนวน 10,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินกู้รวมตามโครงการ 20,000 ล้านบาท จึงขอแจ้งให้สหกรณ์สมาชิกทราบและขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีความประสงค์ใช้เงินสามารถแจ้งความประสงค์ขอกู้ได้ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
 
             อนึ่ง เพื่อเป็นการตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้ ชสอ. จึงได้ขยายระยะเวลาแจกโปรโมชั่นทัศนศึกษาโดยขยายเวลาแจกสิทธิ์ทัศนศึกษาจากเดิมแจกให้กับสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ชสอ.ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2560 ขยายเป็นแจกสิทธิ์ทัศนศึกษาให้กับสหกรณ์ที่รับเงินกู้ ชสอ.ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 สามารถสะสมยอดได้ทุกประเภทเงินกู้ (ไม่รวมยอดหักชำระหนี้สัญญาเดิม) ทั้งนี้ สหกรณ์รับเงินกู้ประเภทใดต้องไม่ชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนด สำหรับประเภทเงินกู้ที่รับและได้สิทธิ์เดินทางทัศนศึกษา ให้ชำระตามยอดปกติจนถึง 31 ธันวาคม 2560 หากผิดเงื่อนไขมีการชำระหนี้ก่อนกำหนด ชสอ.ขอคืนสิทธิ์ในการเดินทางทัศนศึกษาโดยจะจัดให้สหกรณ์ที่ได้รับสิทธิ์ในลำดับถัดไปแทน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 212 –216 ,223 ,226 และ 227
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 04 ก.ย. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1504510464doc201709041436.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM