TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
131840131840131840131840131840131840
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3993214139932141399321413993214139932141399321413993214139932141

ชสอ. นำคณะผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

     ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. นำคณะผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าศึกษาดูงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของ KFCC ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน
        จากนั้น ได้เข้าดูงานที่ KIA Automobile CC หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนเกีย มอเตอร์ เพื่อรับฟังการดำเนินกิจการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมรับชมตัวอย่างรถยนต์ของเกีย มอเตอร์ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560
วันที่เขียนข่าว : 16 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM