TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
135148135148135148135148135148135148
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3993543339935433399354333993543339935433399354333993543339935433

ชสอ. ประชุมหารือข้อเสนอปฏิรูประบบการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์

      นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือข้อเสนอปฏิรูประบบการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการออกเกณฑ์กำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ในส่วนของสัดส่วนส่วนลงทุน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน การดำรงค์สินทรัพย์สภาพคล่อง เพื่อให้การออกเกณฑ์กำกับดูแลฯ เป็นไปอย่างมีเหตุผลตามหลักเกณฑ์สากล และสอดคล้องกับบริบทของสหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์
วันที่เขียนข่าว : 19 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM