TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
103533103533103533103533103533103533
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3907075639070756390707563907075639070756390707563907075639070756

ชสอ. และคณะผู้แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ เข้าดูงานที่ Jinnam CC หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Jinnam

     ดร.เสกสรรค์ ทองศรี ประธานกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ พร้อมด้วย ดร.ธานี ก่อบุญ กรรมการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ และ ดร.วันทนา บ่อโพธิ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. นำคณะผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์จากประเทศไทยจำนวน 20 คน เข้าดูงานที่ Jinnam CC หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Jinnam เพื่อรับฟังการบรรยายผลการดำเนินกิจการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อซักถามซึ่งกันและกัน ซึ่งได้รับการตัอนรับอย่างเป็นกันเองและอบอบอุ่น ณ สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
วันที่เขียนข่าว : 19 ต.ค. 2560
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM