TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1150711507115071150711507
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3198729831987298319872983198729831987298319872983198729831987298
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ชสอ. ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เพื่อหาข้อสรุปในการนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
         
     วันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 9.30 น. ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประชุมร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เพื่อหาข้อสรุปในการนำเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ต่อหน่วยงานภาครัฐ
 
วันที่เขียนข่าว : 09 ม.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM