TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
299965299965299965299965299965299965
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783834737838347378383473783834737838347378383473783834737838347

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินอื่น อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.20 , 4.35 และ 4.50 ต่อปี (แบบไม่มีเฉลี่ยคืน) โดยผันแปรตามอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 61 เป็นต้นไไป
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM