TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1787178717871787
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218597832185978321859783218597832185978321859783218597832185978
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์

 
พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม 602 อาคารสำนักงาน ชสอ.
         
   เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ รุ่นที่ 2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การลงทุน การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน โครงสร้างทางการเงินตามเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน ต้นทุน ส่วนเหลื่อม การกำหนดอัตราอกเบี้ย การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดล่วงหน้า การจัดหาและการใช้เงินทุน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ และนำไปสู่การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายในวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการเงิน การลงทุน
 
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM