TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
116149116149116149116149116149116149
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5739274257392742573927425739274257392742573927425739274257392742

ชสอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

        พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์จัดทำบัญชีและงบการเงิน ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ และการนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้แทนจาก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฯ ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องฝึกอบรม อาคาร 4 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทเวศร์
วันที่เขียนข่าว : 13 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM