TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1889818898188981889818898
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060875850608758506087585060875850608758506087585060875850608758

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จำกัด เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 61

      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)  ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร  จำกัด   ที่ได้รับรางวัล สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นสิ่งที่ภาคภูมิในการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  รางวัลดังกล่าว เกิดจากการที่ ชสอ. มีนโยบายที่จะมอบรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.  ให้กับสหกรณ์สมาชิกที่มีการบริหารจัดการในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานและยกระดับความเชื่อมั่นของขบวนการสหกรณ์ต่อรัฐบาล  โดยประเมินจากเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ.
2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
 
       โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. จำนวน 13 สหกรณ์ จาก 1,091 สหกรณ์  หลังจากนั้นเกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  และเกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.  ซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้  เป็นการคัดเลือก จากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง  และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  
ชสอ. . ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์  และสร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
 
วันที่เขียนข่าว : 20 ก.พ. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM