TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
109050109050109050109050109050109050
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3907625739076257390762573907625739076257390762573907625739076257

พิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ณ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61

         เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และพลตรีปัณณทัต  กาญจนะวสิต   ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก  จำกัด  ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งเป็นรางวัลที่ ชสอ. มอบให้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี โดย ชสอ. ได้ทำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
3. เกณฑ์การประเมินด้านการคุณภาพและการให้บริการของ ชสอ.
 
   ซึ่งเป็นการคัดเลือกจากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริง และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด เป็น 1 ในจำนวน 13 สหกรณ์ ที่ผ่านการประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานจาก ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเลขานุการกองทัพบก จำกัด มุ่งมั่นบริหารงานสหกรณ์ให้เจริญเติบโตก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส จัดสรรสวัสดิการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแก่มวลสมาชิก ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนา สร้างสรรค์ ให้สหกรณ์ก้าวไปอย่างมีคุณภาพมีความมั่นคง น่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับจากมวลสมาชิก
วันที่เขียนข่าว : 05 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM