TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บทความ "ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องสมาชิกสมทบ กรณีที่นายทะเบียนสหกรณ์ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ. 2561"
         
 
วันที่เขียนข่าว : 25 เม.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
152464969320180425_085854.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM