TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
409409409
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3210081732100817321008173210081732100817321008173210081732100817
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561
         
     ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “เจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพ” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2561  ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  
 
     ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 และ 309
โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
 
วันที่เขียนข่าว : 28 พ.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15274838046103_9-12.7.61.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM