TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1751417514175141751417514
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060737550607375506073755060737550607375506073755060737550607375

ชสอ. ให้การต้อนรับสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU)

     รองศาสตราจารย์ พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับสภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU : World Council of Credit Unions) เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม 601 ชสอ.
วันที่เขียนข่าว : 26 ก.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM