TH | EN

   

   


 
 
 
ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1872187218721872
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3218606332186063321860633218606332186063321860633218606332186063
 
 
หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 11 ต.ค. 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
         
      ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด (ชสอ.) ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC) ภายใต้บันทึกข้อตกลงทวิภาคี กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย – เกาหลี ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 
     ชสอ. จึงขอเรียนเชิญผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมโครงการ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางคนละ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และขอให้แจ้งรายชื่อในใบแจ้งความจำนงเข้าร่วมโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ไปยัง ชสอ. ภายในวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ ชสอ. จะคัดเลือกผู้สมัครตามลำดับก่อน – หลัง จำนวน 16 คน ตามเกณฑ์ที่ ชสอ. กำหนดเป็นสำคัญ
 
วันที่เขียนข่าว : 03 ส.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1533284267letter thai-korea 2018.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 


 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM