TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
116852116852116852116852116852116852
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3908403839084038390840383908403839084038390840383908403839084038

พิธีเปิดงานสัมมนาทางวิชาการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย ปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

 
          สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) จัดการสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza Manila Galeriaเมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
          ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU ได้ส่งบุคลากร ประกอบด้วย กรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ. รวมทั้งเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าว ซึ่งในวันประชุมใหญ่ ACCU เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.ได้รับการเลือกตั้งเป็น 1 ในคณะกรรมการดำเนินการของ ACCU โดยดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1
 
คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จำนวน 5 คน อยู่ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี มีรายชื่อดังนี้
คณะกรรมการ
ตำแหน่ง
องค์การ
ประเทศ
1. Mr. Younsik Kim
ประธานกรรมการ
NACUFOK
เกาหลี
2. รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
รองประธานกรรมการ
คนที่ 1
FSCT
ไทย
3. Atty. Soledad V. abangis
รองประธานกรรมการ
คนที่ 2
NATCCO
ฟิลิปปินส์
4. Mr. Tien-Teng, Wu
เลขานุการ
CULROC
ไต้หวัน
5. Mr. A.D. Walisinghe
เหรัญญิก
SANASA
ศรีลังกา
         
          ก่อนการสัมมนาทางวิชาการ ACCU ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ในวันที่ 13 กันยายน 2561 จำนวน 10 แห่ง ซึ่งผู้แทน ชสอ. ได้เข้าศึกษาดูงานที่ St. Martin of Tours Credit & Development Cooperativeณ เมือง Bulacan
สำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการซึ่งจัดก่อนหน้าการประชุมใหญ่รวม 2 วัน คือ วันที่ 14 – 15 กันยายน 2561 ในหัวข้อ “การจุดประกายอุดมการณ์สหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซนในหัวใจของทุกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้กลับมาอีกครั้ง” (Rekindling Raiffeisen’s Ideologies in the heart of Every Credit Union) เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาสหกรณ์และเฉลิมฉลอง 200 ปี แนวคิดด้านสหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซน รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการบูรณาการเครือข่ายตามปฏิญญาโคลอมโบ รูปแบบการทำธุรกรรมทางการเงินของ KAYA บทบาท ความสำคัญ และความสำเร็จต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
        โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน 561 คน จาก 22 ประเทศ ณ โรงแรม Crowne Plaza Manila Galeria เมืองมะนิลา ซึ่งในครั้งนี้ มีนักสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน 31 คน ทางเจ้าภาพซึ่งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit Cooperatives : PFCCO) และสมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Confederation of Cooperatives : NATCCO) ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Mr. Rishi Raj Ghimireซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ ACCUรวมถึง ประธานกรรมการ PFCCO และ NATCCO กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดด้วย
      นอกจากนี้  ACCU อนุมัติการมอบรางวัล Special Recognition Awardให้แก่ FSCT สำหรับการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชียในพิธีเปิดงานสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนอาเซียน ปี 2561 ในวันที่ 14 กันยายนต่อหน้าผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยู - เนี่ยนจาก 22 ประเทศที่เป็นร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพวกเขาเองก็ได้รับประโยชน์จากการสนับสนุนของ FSCT ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
     สำหรับหัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นนำจากประเทศต่างๆ ได้แก่ เยอรมัน ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และแคนาดา เป็นต้น
 
วันแรก
สัมมนารวม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การรายงานความคืบหน้า – การดำเนินงานตามปฏิญญาโคลอมโบ 2560 (Colombo Declaration)”
            สาระสำคัญ:ไม่ว่าความท้าทายใดๆก็ตามที่กำลังเกิดขึ้น โปรดดำเนินงานตามปฏิญญาโคลอมโบร่วมกับสมาชิก ACCU ซึ่งมีความสำคัญต่อการตระหนักถึงเป้าหมายต่อเครือข่าย CU ในเอเชียที่มีความยั่งยืนและบูรณาการ   CEO ขององค์การสมาชิก ACCU แสดงให้เห็นถึงความอุทิศตนเพื่อสร้างการทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามปฏิญญา ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานโครงร่างที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการบูรณาการ การลงมือปฏิบัติงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตขององค์กร การปฏิรูป และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิก ในการสัมมนาในหัวข้อนี้ CEOs ที่ได้รับเลือกจะแบ่งปันเรื่องราว ไม่เพียงแต่ความสำเร็จในปฏิญญาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงปัญหาความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่ได้เผชิญและการแก้ไขปัญหานั้นๆ
 
สัมมนารวม ครั้งที่ 2  หัวข้อ“ไรฟ์ไฟเซน (Raiffeisen) พลังอำนาจแห่งความคิด”
            สาระสำคัญ:“แนวคิดอันแรงกล้าของไรฟ์ไฟเซนยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป้าหมายของไรฟ์ไฟ-เซนปี 2018 ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนแนวคิดนี้เท่านั้น แต่ยังให้เวทีสำหรับลูกหลานไรฟ์ไฟเซนในเรื่องของการเมือง ธุรกิจ และสังคม   UNESCO ตระหนักถึงแนวคิดสหกรณ์นี้ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นามธรรมของมนุษยชาติซึ่งให้แรงกระตุ้นที่สำคัญและแน่นอนในเรื่องนี้   ปัจจุบันมีมากกว่า 22 ล้านคนในประเทศเยอรมันและมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกเป็นสมาชิกของสหกรณ์ พวกเขาทำงานกันในทีมท้องถิ่นเล็กๆรวมทั้งในบริษัทระหว่างประเทศ  เป้าหมายของไรฟ์ไฟเซนปี 2018 นี้ เพื่อรวมกลุ่มคนเหล่านี้ให้อยู่ภายใต้รากฐานเดียวกัน เพื่อรวบรวมความเข้มแข็ง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบสหกรณ์แห่งอนาคตอีกด้วย” กลุ่ม Friedrich Wilhelm Raiffeisen ชาวเยอรมัน การสัมมนาในหัวข้อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่แนวคิดดั้งเดิมของไรฟ์ไฟเซนซึ่งไม่เพียงแต่ตั้งใจที่จะระลึกถึงตัวของไรฟ์ไฟเซนและผลงานของเขาเพียงเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดของสหกรณ์ในการจัดการกับวิกฤตทางการเงิน การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาความยากจน การสนับสนุนบทบาทสตรี การศึกษา และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นเวลาของผู้นำ CU ทุกท่านที่จะสะท้อนให้เห็นว่าได้มีการดำเนินงานด้านความร่วมมือมากแค่ไหน “อะไรก็ตามที่ไม่สามารถทำได้เพียงคนเดียวลำพัง แต่ก็สามารถที่จะร่วมมือกันทำได้” ประโยคที่โด่งดังของไรฟ์ไฟเซน
 
สัมมนารวม ครั้งที่ 3  หัวข้อ“พลังของการเป็นหนึ่งเดียวกัน”
            สาระสำคัญ:ผ่านมาหลายยุคสมัย ผู้นำมีความรับผิดชอบที่จะกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และทำให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายที่เป็นไปได้  ผู้นำทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงความหลงใหลที่มีต่อวิสัยทัศน์มากกว่าตนเอง การมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ และการสนับสนุนผู้ติดตามได้อย่างไร ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ด้วยพลังของการเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่ง Dr. Troy เรียกมันว่า “หลักปรัชญา Nehemiah”
 
สัมมนารวม ครั้งที่ 4  หัวข้อ“กลุ่ม Desjardins: คุณค่าของชุมชนที่เข้มแข็ง สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ ความทันสมัย การดำเนินธุรกิจอย่างง่ายๆและประสิทธิภาพสูง”
          สาระสำคัญ: Desjardins Group เป็นสมาพันธ์ CU ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือและยังได้รับการขนานนามว่าเป็นธนาคารที่เข้มแข็งที่สุดในโลกจากนิตยสารการเงินการธนาคาร  ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1900 (พ.ศ. 2443) ในเมือง Levis รัฐ Quebec โดย Alphonse Desjardins เพื่อพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม ภายในขีดจำกัดของกิจกรรม โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของเครือข่ายบูรณาการสหกรณ์การบริการทางการเงินอย่างมั่งคงปลอดภัย  ซึ่งเป็นเจ้าของและบริหารงานโดยสมาชิก รวมถึงเครือข่ายสถาบันการเงินอิสระด้วยผลตอบแทนที่น่าสนใจ ซึ่งถูกควบคุมโดยสมาชิกและบุคคลที่ได้รับการศึกษา โดยเฉพาะ สมาชิก เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เกี่ยวกับประชาธิปไตย เศรษฐกิจ ความสามัคคี และความรับผิดชอบส่วนบุคคลและส่วนรวม  Desjardinsเป็นกลุ่มสหกรณ์การเงินชั้นนำในประเทศแคนาดา สร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชื่อถือสู่ทั่วโลกผ่านความมุ่งมั่น ความเข้มแข็งทางการเงิน และการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน
 
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
กลุ่ม 1.1  ความแตกต่างของผู้คน หัวข้อ “ความสมดุลระหว่างธุรกิจและเป้าหมายในสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
กลุ่ม 1.2  การสร้างคุณค่าการเป็นสมาชิก หัวข้อ “การวัดผลกระทบในการบริการของ CUs ในด้านการสร้างความมั่งคั่งของสมาชิก”
กลุ่ม 1.3  การพัฒนาCUหัวข้อ “วิธีการหลีกเลี่ยงพันธกิจที่สร้างขึ้นลอยๆและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง”
โดยในค่ำคืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำโดยเจ้าภาพ PFCCO และ NATCCO  ในงาน “Philippines Night” ซึ่งมีดนตรีและการแสดงพื้นเมืองมากมาย
 
วันที่สอง
สัมมนารวม ครั้งที่ 5หัวข้อ “รูปแบบการชำระเงิน Kaya: ประตูสู่อนาคตของฐานข้อมูลขนาดใหญ่; Fintech และอนาคตของกระบวนการแปลงข้อมูล CU (Digitization)”
        สาระสำคัญ: การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็นโอกาสของการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ CUs ในการดำเนินรูปแบบการชำระเงิน Kaya  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นรูปแบบการชำระเงินแบบดิจิทัลของ CU ซึ่งเป็นสิ่งที่อนาคตจัดเตรียมไว้ให้พวกเขา และจะมีการจัดการสาธิตรูปแบบการชำระเงิน Kayaจัดทำเป็นการชำระเงินที่ใช้รหัสสีน้ำเงิน รวมทั้ง QR หรือ บาร์โค้ดในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย และยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับตำแหน่งทางการตลาดของ Fintech และตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆของ Fintech อีกด้วย
 
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
กลุ่ม 2.1  ความแตกต่างของผู้คน หัวข้อ “ความเข้าใจคนรุ่นใหม่และวิธีโน้มน้าวเข้าสู่แวดวง CUs”
กลุ่ม 2.2  การสร้างคุณค่าการเป็นสมาชิก หัวข้อ “กระบวนการแปลงข้อมูล (Digitization) – การบริการที่มาจากการสื่อสารจากคนด้วยกัน (High Touch) แก่สมาชิกในโลกของเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Tech)”
กลุ่ม 2.3  การพัฒนาCUหัวข้อ “การไม่ทิ้งผู้อื่นไว้ข้างหลัง – CU ประสบความสำเร็จต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”
 
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
กลุ่ม 3.1  ความแตกต่างของผู้คน หัวข้อ “วัตถุประสงค์ที่ขับเคลื่อนความเป็นผู้นำ – การค้นพบเหตุผลที่ยังคงทำงานอยู่ในสหกรณ์”
กลุ่ม 3.2  การสร้างคุณค่าการเป็นสมาชิก หัวข้อ “การพัฒนาเพื่ออนาคต – การรวมความแตกต่างของ CU และตลาดที่ไม่ได้รับการยอมรับ”
กลุ่ม 3.3  การพัฒนาCUหัวข้อ “การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน”
 
สัมมนารวม ครั้งที่ 6 หัวข้อ “การจุดประกายอุดมการณ์สหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซนในหัวใจของทุกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้กลับมาอีกครั้ง”
            สาระสำคัญ:เหมือนเช่นเคยที่พวกเราทุกคนอยากจะได้ยินคำพูดอันชาญฉลาดจากบิดาผู้สร้างขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย  Andrewจะเตือนพวกเราถึงคุณค่าและหลักการสร้าง CU ให้แตกต่างจากสถาบันการเงินอื่นๆ แนวคิดของไรฟ์ไฟเซนสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องดังกล่าวไปทั่วโลก อุดมการณ์เหล่านี้พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด  2 หลักการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเหล่านี้คือ ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและการช่วยเหลือเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้  การเข้าใจ CU อย่างลึกซึ้งควรจะได้รับการเล่าขานและจุดประกายขึ้นมาใหม่ในหัวใจของผู้คนและ CU อีกครั้ง
 
สัมมนารวม ครั้งที่ 7 สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา
      ในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค่ำแบบ “International Night” โดยเจ้าภาพ PFCCO และ NATCCO ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าภาพ
          สำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ ประเทศมาเลเซีย โดย Association of Cooperative Credit Union Malaysia (ACCUM) ในเดือนกันยายน ปี 2561
วันที่เขียนข่าว : 14 ก.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM