TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” ในวันที่ 29 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2561 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.
         
          ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์” พร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก) ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. ถนนนครอินทร์ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
 
      ชสอ. จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับฝึกอบรมดังกล่าว  และสามารถแจ้งความจำนงในใบตอบรับตามแนบท้ายประกาศ ส่งไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311
 
วันที่เขียนข่าว : 12 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
15393400156109_29-30.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM