TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
112608112608112608112608112608112608
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3907980639079806390798063907980639079806390798063907980639079806

พิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ สำนักงาน ชสอ.

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม หลักสูตร “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 สำนักงาน ชสอ.
 
• เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน การเจาะลึกถึงความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ และวิธีการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติในกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับการดำเนินกิจการของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อนำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ จำนวน 44 คน จาก 28 สหกรณ์
 
• โดยมี คุณสุจารี มนชน วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายความรู้ ในหัวข้อ “ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน” สำหรับการอบรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
วันที่เขียนข่าว : 18 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM