TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
297895297895297895297895297895297895
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3783628137836281378362813783628137836281378362813783628137836281

ชสอ. นำคณะผู้นำสหกรณ์ไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย-เกาหลี ประจำปี 2561

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ กรรมการ ชสอ. นำคณะผู้นำสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ ทางด้านบริหารจัดการ การให้บริการด้าน IT การให้การศึกษาและฝึกอบรม และด้านสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม โดยเข้าศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives : KFCC)  สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนเกีย ออร์โต้โมบาย (KIA Automobile CC) และสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนจุงอุลซาน (JungUlsan CC) ตามโครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย-เกาหลี ประจำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของแต่ละสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการดำเนินงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ทำหน้าที่เป็นสหกรณ์กลางในการกำกับดูแล ให้คำแนะนำทางการเงินแก่สหกรณ์ และควบคุมสภาพคล่องของสหกรณ์ ให้บริการด้านการประกัน การคุ้มครองเงินฝาก ให้การอบรมและค้นคว้าวิจัยทางด้านสหกรณ์ ให้บริการและสนับสนุนทางด้าน IT รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับสหกรณ์ต่างประเทศ
 
ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ โดย เริ่มจากความร่วมมือในการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำสหกรณ์ไทย-เกาหลี” เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 25 ซึ่งประสบความสำเร็จ ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดี
 
วันที่เขียนข่าว : 18 ต.ค. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM