TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
5102510251025102
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755211457552114575521145755211457552114575521145755211457552114

ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคารสำนักงาน ชสอ.

  ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ให้การต้อนรับคณะนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการดำเนินการ ชสอ. และเป็นอาจารย์ผู้สอนนำคณะนิสิตเข้าฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและบทบาทของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา โดยมี นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน และนางสุนทรี ถาวร ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นวิทยากรบรรยาย มีนิสิตเข้าร่วมจำนวน 140 คน เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 701 สำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
 
วันที่เขียนข่าว : 26 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM