TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
         
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 10-11 มกราคม 2562  ณ อาคารสำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว สหกรณ์ละ 1 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 
       *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ และเป็นสหกรณ์ที่ยังไม่ได้เข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวมาก่อน
 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวรรณรัตน์ ฮวดตี๋  โทร. 0 2496 1199 ต่อ 309 และ 311 
 
 
 
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1543546392Academic071220911.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM