TH | EN

     

หน้าหลัก -> ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "คณะกรรมการอำนวยการ" ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
         
        ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “คณะกรรมการอำนวยการ” ระหว่างวันที่ 20-26 มกราคม 2562  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
        ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเลือกเฉพาะอบรม หรืออบรมพร้อมทัศนศึกษาได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วยทางโทรสารไปยังชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ภายในวันที่ 4 มกราคม 2562
       *ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวน ก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ
 
หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณวินัย พัฒนรังษิวัฒนา โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 และ 309 
 
วันที่เขียนข่าว : 30 พ.ย. 2561
ผู้เขียนข่าว : FSCT
เอกสารแนบ:
1543546716Academic071130912.pdf

แชร์ข่าว:
 

 


 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM