TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4022402240224022
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5755103657551036575510365755103657551036575510365755103657551036

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 2 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 18 เมษายน 2562

ชสอ.จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร " การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 2 โดยได้รับเกีรยติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ฯ โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
 
หลักสูตร " การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการกำกับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
 
ในด้านธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ
 
ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา วัตถุประสงค์เพือให้ผู้บริหารสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี วันที่ 18 เมษายน 2562
วันที่เขียนข่าว : 18 เม.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM