TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1803218032180321803218032
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060789350607893506078935060789350607893506078935060789350607893

สัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2562 วันที่ 8 พ.ค. 62 ณ ชสอ.
       วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดย รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา นำเสนอสรุปหลักการที่สำคัญตามกฎกระทรวงฯ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา และนายณฐกร แก้วดี กรรมการดำเนินการ โดยมี พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานกรรมการ เป็นผู้ดำเนินรายการ มีผู้แทนจากหน่วยงาน ชุมนุมระดับประเทศ และสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วม จำนวนกว่า 200 คน ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี
 
 
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ. ศ. 2562 
>> ตารางเปรียบเทียบ กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
 
>> ร่าง กฎกระทรวงตามมาตรา 89/2
วันที่เขียนข่าว : 08 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM