TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4611146111461114611146111
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074024650740246507402465074024650740246507402465074024650740246

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 วันที่ 9 พ.ค. 62 ณ ชสอ.

        รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร "การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์" รุ่นที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ เมื่อวันที่ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงาน ชสอ. นนทบุรี 
 
      โดยหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ให้มีการกำกับดูแลทางการเงินในแนวเดียวกับสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจในด้านธรรมาภิบาล กระทรวงการคลังได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และผู้จัดการ ต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารจัดการ
 
        ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์อื่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหลักสูตรดังกล่าวขึ้นมา วัตถุประสงค์เพือให้ผู้บริหารสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการสหกรณ์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM