TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1202120212021202
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525777335257773352577733525777335257773352577733525777335257773

ประกาศ สอ.กรมราชทัณฑ์ จก. รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 2 อัตรา
[เอกสารแนบ]
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ดังนี้ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สินเชื่อ 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประมวลผล 1 อัตรา
 
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 21 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จำกัด เลขที่ 222 อาคารกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 ถ.นนทบุรี1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2967 2222 ต่อ 314-317 หรือ 0 2967 3567
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM