TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1264126412641264
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525783535257835352578353525783535257835352578353525783535257835

ประกาศ สอ. รพช. จก. รับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์
[เอกสารแนบ]
        ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ)  
       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่แต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนดพร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด อาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 8.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2243 0509-10, 0 2668 9229, 0 2637 3000 ต่อ 3690-3696
วันที่เขียนข่าว : 09 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM