TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4659246592465924659246592
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074072750740727507407275074072750740727507407275074072750740727

สรุปประเด็นข้อคิดเห็นการสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงฯ เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 62
[เอกสารแนบ]
      ตามที่  ชสอ.  ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น (ร่าง) กฎกระทรวงฯ  เมื่อวันที่ 8  พ.ค. 62 บัดนี้  ชสอ. ได้จัดทำสรุปประเด็นข้อคิดเห็นดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอนำส่งสรุปฯ  ตามเอกสารแนบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการนำเสนอการประชาพิจารณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในวันที่ 14 และ 15  พค. 62  ต่อไป
วันที่เขียนข่าว : 12 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM