TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
118453118453118453118453118453118453
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5739504657395046573950465739504657395046573950465739504657395046

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ.

      วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ชสอ.ได้รับเกียรติจาก นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ โดยรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงาน ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ชั้น 4 สำนักงาน ชสอ. พิพิธภัณฑ์สหกรณ์ จัดตั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสำหรับ บุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้เป็นแหล่งความรู้ การศึกษาดูงาน ค้นคว้าด้วยตนเองในเรื่องของ ประวัติการเกิดสหกรณ์ ยุคแรกซึ่งเริ่มแรก การนำความรู้ด้านสหกรณ์สู่สยามประเทศ อดีตสู่ปัจจุบัน ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลอดจนการก่อกำเนิดชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้านสหกรณ์ ที่เน้นการสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยี สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการกับผู้ชม เพื่อให้เกิดการสื่อสารความรู้ และการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

      การเปิดพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ ถือเป็นการเปิดประตูบ้านของ ชสอ. เพื่อต้อนรับผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่ซึ่งบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ ตลอดจนประชาชน ได้ศึกษาหาความรู้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดกิจกรรมทางวิชาการ ที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้และการแบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติจำเป็นในบริบทของโลกยุคใหม่

วันที่เขียนข่าว : 22 พ.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM