TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1769017690176901769017690
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5060755150607551506075515060755150607551506075515060755150607551

ชสอ.พร้อมด้วยผู้แทนของขบวนการสหกรณ์ ยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสมชาย รัตนอารี กรรมการและเลขานุการ ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันพัฒนาบุคลากรฯ นำผู้แทนของขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำราจแห่งชาติ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไอซีที จำกัด ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสอบสวนกลาง จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด เข้าพบ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อยื่นหนังสือสนับสนุนแนวทางการออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 89/2 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จำนวน 13 ฉบับ ซึ่ง ชสอ.ได้จำแนกกฎกระทรวงดังกล่าว ออกเป็น
1. กฎกระทรวง ระดับที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์น้อย จำนวน 8 ฉบับ
2. กฎกระทรวง ระดับที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ปานกลาง จำนวน 4 ฉบับ
3. กฎกระทรวง ระดับที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์มาก จำนวน 1 ฉบับ
 
ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร
วันที่เขียนข่าว : 25 มิ.ย. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM