TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
4600246002460024600246002
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
5074013750740137507401375074013750740137507401375074013750740137

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย ประจำปี 2562
[เอกสารแนบ]
        ด้วย มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการอนุชนชาวนาไทย : ความอยู่รอดของข้าวไทย เป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2548 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดชาวนารุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง โดยเชิญชวนให้อนุชนลูกหลานชาวนาสมัครเข้าค่ายใน 4 ภาคของประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.thairice.org/
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นลูกหลานชาวนา
2. อายุระหว่าง 15-19 ปี
3. กำลังศึกษาอยู่ระดับ ม.3 – ม.5 , ปวช. ปี 1 – 2 หรือ ปวส. ปี 1
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ห้อง 317 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2942 7620, 0 2942 7626
โทรสาร 0 2942 7621
E-mail : ricefoundthailand@yahoo.com
วันที่เขียนข่าว : 02 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM