TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1250125012501250
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525782135257821352578213525782135257821352578213525782135257821

งานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2562 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

       พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่สำนักบริหารงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเฉลิมฉลองวันสหกรณ์สากล ประจำปี 2562 “ปีที่ 96 แห่งองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) และปีที่ 25 แห่งสหประชาติ (UN)” พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การส่งเสริมตราสัญญลักษณ์ COOP กับการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์ไทยสู่สากล” โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และเยี่ยมชมบูธแสดงสินค้าสหกรณ์ดีเด่นประจำ 4 ภูมิภาค เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สสท. ถนนพิชัย กรุงเทพฯ
 
      สสท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชั้นสามัญขององค์การ ICA และได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล” เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ สสท. ได้จัดโครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาค หลักสูตร “ยกระดับคุณค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สหกรณ์อย่างไร” ให้ได้มาตรฐานโคออป ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2562 เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ สร้างความเข้าใจในเรื่องระบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมถึงธุรกิจการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าสหกรณ์ และคัดสินค้าเด่นของสหกรณ์ไทยไปร่วมงาน “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2562 (MACOOP 2019)” ณ ประเทศมาเลเซีย
วันที่เขียนข่าว : 05 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM