TH | EN

ผู้เยี่ยมชมในวันนี้
1198119811981198
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
3525776935257769352577693525776935257769352577693525776935257769

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง ข้อแนะนำการปฏิบัติกรณีสมาชิกยินยอมให้ส่วนราชการ หักเงินส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543
ด้วยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้ยื่นหนังสือหนังสือให้พิจารณาช่วยเหลือ กรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งประสบปัญหาหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกสหกรณ์ไม่สามารถหักเงินเดือน ค่าจ้างหรือเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ได้เป็นลำดับแรกอันเนื่องมาจากสมาชิกมีหนี้หลายทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >> http://www.fsct.com/document/document20190708.pdf
 
 
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ ชสอ.
โทร. 0 2496 1199 ต่อ 313-317
วันที่เขียนข่าว : 08 ก.ค. 2562
ผู้เขียนข่าว : FSCT
แชร์ข่าว :  
 

 
 

 
Copyright ® 2007-2013 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด.
199 หมู่ที่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 02 496 1199  แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188  อีเมล์ CONTACT@FSCT.COM